Подготовка на -файла

Създайте нова динамична конструкция с или отворете някоя съществуваща. В „Свойства на обектите" изберете обектите, които желаете да бъдат визуализирани по-късно и маркирайте „Скрий обекта“. Отбележете си имената на тези обекти и преценете в какъв ред желаете те да бъдат визуализирани на екрана.


Пример 10

В следния -файл:

отваряме „Свойства на обектите“, избираме обекта „Плъзгаща се точка М“, маркираме „Скрий обекта“ и си отбелязваме, че името на обекта е “М“.

Аналогично за точка Р: отваряме „Свойства на обектите“, избираме обекта „Точка Р“, маркираме „Скрий обекта“ и си отбелязваме, че името на обекта е “Р“.

Резултатът е

Експортираме файла във формат HTML по начина, описан в Експортиране в HTML-формат: избор на директория и име на файл